Học android và cách sử dụng các API Mockito

0
708

Bài học trước đó chúng ta đã tìm hiểu về việc thêm một số Mokito vào dự án android, tiếp tục với bài học về Mockito hôm nay chúng ta sẽ học về các API Mockito.

1. Static imports

Bạn cần thêm static import cho org.mockito.Mockito. *; Bạn có thể truy cập vào các phương pháp Mockitos như mock(). Imports static cho phép bạn gọi các đối tượng Static mà không cần xác định lớp.

2. Tạo và cấu hình các đối tượng thử nghiệm với Mockito

Mockito hỗ trợ việc tạo ra các đối tượng giả. Đối với điều này, bạn có thể sử dụng các phương pháp tĩnh mock()
Mockito cũng hỗ trợ việc tạo ra các đối tượng giả dựa trên chú thích @Mock

Nếu bạn sử dụng chú thích này, bạn phải khởi tạo các đối tượng mock. Các MockitoRule sẽ gọi phương thức tĩnh MockitoAnnotations.initMocks trong các lĩnh vực được chú thích hay bạn có thể sử dụng @RunWith (MockitoJUnitRunner.class).

Ví dụ sử dụng @Mock và MockitoRule

3. Cấu hình Mocks trong lập trình android

Để cấu hình mà giá trị được trả về ở một phương pháp Mockito trong khuôn khổ API

Các chuỗi phương pháp when(….).thenReturn(….) sử dụng để xác định một điều kiện và giá trị trả về, Nếu bạn chỉ định nhiều hơn một giá trị, họ được trả về theo thứ tự của đặc điểm kỹ thuật cho đến khi người cuối cùng được sử dụng. Sau đó các giá trị chỉ định cuối cùng được trả về. Mocks cũng có thể trả về giá trị khác nhau tùy thuộc vào đối số được truyền vào một phương pháp. Bạn cũng sử dụng các phương pháp như anyString hoặc anyInt để xác định rằng độc lập với giá trị đầu vào một giá trị trở lại nhất định phải được trả về.

Phương pháp gọi chuỗi doReturn(…).when(…).methodCall hoạt động tương tự nhưng rất hữu ích cho hàm void.

Xem thêm >>> học lập trình android ở đâu hà nội

4. Xác nhận cuộc gọi từ các đối tương thử nghiệm.

Mockito theo dõi tất cả các cuộc gọi phương pháp và các thông số của họ để các đối tượng thử nghiệm. Bạn có thể dùng phương pháp verify() để xác minh rằng các điều kiện quy định được đáp ứng.

Kiểm tra hành vi không kiểm tra kết quả của một phương pháp gọi, nhưng nó kiểm tra rằng một phương pháp được gọi với các thông số đúng

5. Sử dụng chú thích @InjectMocks hỗ trợ cho Mockito.

Chúng ta có thể sử dụng chú thích @InjectMocks hỗ trợ cho Mockito để xây dựng các ứng dụng, lớp này có thể được xây dựng thông qua Mockito và phụ thuộc của nó có thể được fulfullied với các đối tượng thử nghiệm.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here